TS EN 1808 ASILI ERİŞİM DONANIMI GÜVENLİK KURALLARI - TASARIM HESAPLARI, STABİLİTE KRİTERLERİ, YAPISI - DENEYLER

 

TS EN 1808 ASILI ERİŞİM DONANIMI GÜVENLİK KURALLARI - TASARIM HESAPLARI, STABİLİTE KRİTERLERİ, YAPISI - DENEYLER

Bu standart, EN 292’de belirtildiği gibi C tipi bir standarttır.

Ele alınan makinalar ve kapsanan tehlikeler, bu standardın Kapsam Maddesinde belirtilmiştir.

Bu standartta;

- Belirli yerel tesis şartları hakkında imalâtçı ve kullanıcı arasında görüşmelerin yapıldığı,

- Tam olarak tesis edilmiş bir Asılı Erişim Donanımı (AED)’ da kullanılabilen her bir bileşenin risk

analizinin yapıldığı; kuralların, bu varsayım esas alınarak hazırlandığı,

- Bu standardın güvenlik kurallarının; bileşenlerin,

a) Bütün arıza durumlarını kapsayacak genel mühendislik uygulamaları ve hesaplama kurallarına göre

tasarımlandığı,

b) Sağlam mekanik ve elektrikî yapıda olduğu,

c) Yeterli dayanıklılıkta ve uygun kalitedeki malzemeden yapıldığı,

d) Kusursuz olduğu,

esas alınarak hazırlandığı,

- Asbest gibi zararlı malzemelerin kullanılmadığı,

- Donanımın iyi bir çalışma düzeninde bulundurulduğu,

- Uygun imalât işlemlerine ve bu standardın kurallarına göre imal edilmiş olan herhangi bir mekanik

teçhizatın farkedilmeksizin, tehlike oluşturacak bir şekilde arıza yapmayacağı,,

- Ortam sıcaklığının –10 °C ilâ +55 °C arasında olduğu; belirtilen ortam sıcaklık aralığının dışında

kullanılması amaçlanan donanım ile ilgili ilave kuralların Ek D’de düzenlendiği,

- Donanımın tesis edileceği dam korkuluk duvarları ve çatıların yeterli dayanıklılıkta olduğu,

varsayımları kabul edilmiştir.